GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR

ADRESÁŘ

Bajer Aleš (Lesnická fakulta Mendelovy university v Brně)
kontakt

Beneš Jaromír (Archeologický ústav Filosofické fakulty JU, Biologická/ Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice)
kontakt
- zabývá se výzkumem krajiny v holocénu, analýzou dřev a uhlíků z archeologických kontextů. webové stránky

Fišáková Nývltová Miriam (Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno)
kontakt
- zabývá se paleontologií, paleoekologií, tafonomií a paleopatologií velkých savců a človeka a v neposlední řadě také archeozoologií neolit, eneolit, doba řimská a středověk). webové stránky

Gregor Miloš (Geologický ústav Prírodovedecká fakulta, Universita Komenského, Bratislava)
kontakt
- zabývá se archeometrií (mineralogicko-petrografické studium keraminky) a petroarcheologií

Havrda Jan (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze)
kontakt
- zabývá se geoarcheologií, geologickými poměry archeologických lokalit,vývojem osídlení v závislosti na přírodních podmínkách a archeometalurgií

webové stránky

Hlaváč Jaroslav (Geologický ústav AVČR v Praze)
kontakt
- zabývá se kvarterní malakozoologií a malakostratigrafií, recentní malakozoologií a environmentalními rekonstrukcemi

Holub Martin
kontakt
- zabývá se lovnou zvěří paleolitu

Jiří Janál
kontakt

Juráček Jan (Geodetické práce - ing. Lubomír Čech, Veltrubská 378, 280 02 Kolín)
kontakt
- zabývá se geomorfologií (zvl. Českomoravské vrchoviny), terciérní a kvartérní geologií, paleogeografií

Kernátsová Jana (GÚDŠ Bratislava)
kontakt
- zabývá se kvartérní geologií, paleontologií, stratigrafií sprašových sérií, malakofaunou a drobnými savci

Lisá Lenka (GLÚ AV ČR Praha)
kontakt
- zabývá se environmentální geologií, geoarcheologií, proveniencí a genezí kvartérních sedimentů. webové stránky

Nývlt Daniel (ČGS pobočka Brno)
kontakt
- zabývá se ledovcovou geologií a geomorfologií, kvartérní sedimentologií a stratigrafií, paleoklimatologií, paleogeografií a přírodními riziky.

Petr Libor (Katedra archeologie Západočeské univerzity Plzeň, Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta UK Praha)
kontakt
- zaměření - palynologie, vývoj vegetace v glaciálu a holocénu, vliv člověka na vegetaci v minulosti.

Petřík Jan (Katedra archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy University v Brně)
kontakt
- zaměření - mometálně se zabývá environmentalni a krajinou archeologii, ,geochemickými metodami v archeologii, holocenními sedimety, oživlou historií.

Neruda Petr (ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum)
kontakt
- zaměření - archeologie - paleolit a mezolit. webové stránky

Nerudová Zdenka (ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum)
kontakt
- zaměření - archeologie - paleolit a mezolit. webové stránky

Mikuláš Radek (Geologický ústav AV ČR, v.v.i, Praha)
kontakt
- zaměření - ichnologie webové stránky

Mlejnek Ondřej (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
kontakt
- zaměření - archeologie paleolitu a mezolitu

Zdenka Sůvová Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň a Katedra archeologie, FF ZCU, Plzeň
kontakt
- zaměření - zabývá se archeozoologií; postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě JU, České Budějovice - mikroevoluční trendy u kvartérních hrabošů

Valigurský Leoš
kontakt

Copyright (c)2007 Lenka Lisá contact & Mikuláš Balabán contact